BASES LEGALS

PREMIS DE FOTOGRAFIA FC BARCELONA 2016:
Celebrant l’art de l’esport

BASES DE LA CONVOCATÒRIA OBERTA

1. PRESENTACIÓ

Amb el compromís de promoure les arts i la cultura mitjançant la iniciativa Barça Cultura, el Futbol Club Barcelona, amb oficines a l’Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, amb CIF G-08266298 i inscrit al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya com a club esportiu, amb el número 2.590, volum 2, pàgina 295 del Llibre de Registres d’Entitats Esportives (d’ara endavant, el FCB o els Organitzadors dels Premis), ha convocat els primers Premis de Fotografia FC Barcelona 2016 (d’ara endavant, els Premis), de caràcter internacional, en col·laboració amb la Fundació Agbar i la Fundació Foto Colectania.

El FCB entén que la fotografia, com a forma d’expressió artística i eina documental, és un llenguatge universal capaç de transcendir fronteres per comunicar esdeveniments i idees. L’objectiu dels Premis és el suport i la promoció d’artistes professionals i fotògrafs d’arreu del món que en el seu treball han estat inspirats per l’esport i han retratat els valors positius que s’aconsegueixen amb la seva pràctica i que estan presents en tot el que envolta el món de l’esport. Els Premis, concebuts pel FCB, patrocinats per la Fundació Agbar i amb la col·laboració de la Fundació Foto Colectania, ofereixen un premi en efectiu en dues categories:

El Premi a una Imatge Individual permet al FCB destacar les possibilitats creatives que ofereix una única imatge fotogràfica per inspirar els valors positius de l’esport. El primer premi d’aquesta categoria està dotat amb 40.000 euros i suposa l’adquisició de la fotografia per part del FCB. Hi haurà 29 finalistes, cadascun dels quals rebrà un premi de 1.000 euros. Tant el guanyador com els finalistes cediran determinats drets sobre les seves fotografies a favor del FCB, tal com s’indica a la clàusula 2.4.

El Premi per a la Realització d’un Projecte Fotogràfic permet al FCB demostrar el seu compromís amb el mitjà fotogràfic oferint als fotògrafs suport per dur a terme la seva activitat de manera independent. El guanyador d’aquesta categoria rebrà un premi de 40.000 euros per dur a terme el Projecte Fotogràfic proposat, que haurà de reflectir els valors positius de l’esport. Aquesta quantitat inclou les despeses derivades de la realització i producció d’aquest Projecte Fotogràfic. El guanyador tindrà vuit mesos per desenvolupar el seu Projecte Fotogràfic i rebrà el suport d’un editor de fotografia de renom internacional, la presidenta del jurat, Ayperi Karabuda Ecer. El guanyador d’aquesta categoria cedirà determinats drets sobre el seu Projecte Fotogràfic al FCB, tal com s’indica a la clàusula 3.4.

Els Premis els avala un jurat de professionals del sector de l’art i la fotografia de prestigi internacional compost per Christopher Anderson, Ayperi Karabuda Ecer, Stephen Mayes, Azu Nwagbogu, Sandra Phillips i Vicente Todolí .

1.1. TEMÀTICA DELS PREMIS

La temàtica dels Premis en totes dues categories (el Premi a una Imatge Individual i el Premi per a la Realització d’un Projecte Fotogràfic) són els valors universals de l’esport i el seu impacte positiu a la societat.

Més enllà de la fotografia d’esports i de la fotografia esportiva d’elit, són objecte d’aquests Premis les imatges sobre l’esport entès com a part de la vida quotidiana en qualsevol lloc del món. Es valoraran les fotografies i els Projectes Fotogràfics que mostrin els efectes positius de l’esport sobre la nostra societat, i les fotografies del món de l’esport en general explicat a través d’imatges que informin i inspirin.

Oberts a artistes professionals, fotògrafs documentalistes i fotoperiodistes, els Premis volen promoure els autors que comuniquen els beneficis de l’esport, remarcant els valors universals que es poden assolir quan es practica i que són compartits pel FCB, com ara, entre altres, el respecte, la humilitat, la determinació, l’ambició i el treball en equip.

1.2. DEFINICIONS

Als efectes de les presents bases els termes que s’enumeren a continuació s’han d’entendre en el sentit següent:

 • Participant: fotògraf o col·lectiu que s’ha presentat als Premis i que ha estat admès perquè compleix els requisits que estableix aquest document.

 • Col·lectiu: grup d’artistes professionals, fotògrafs documentalistes i fotoperiodistes que treballen i creen col·lectivament, que acrediten l’autoria de l’obra presentada com a grup i que han estat admesos perquè compleixen els requisits que estableix aquest document. Un membre del grup ha de representar el col·lectiu i presentar la sol·licitud per participar als Premis en nom seu i en representació del col·lectiu.

 • Projecte Fotogràfic: un Projecte Fotogràfic consisteix en la investigació rigorosa d’una temàtica en profunditat, desenvolupada a llarg termini, amb l’ús d’una metodologia concreta i amb una bona gestió de recursos. El resultat es un cos de treball fotogràfic amb un concepte madur i una narrativa coherent. Un Projecte Fotogràfic exitós es caracteritza finalment per una edició encertada i coherent amb els seus objectius.

 • Esport: qualsevol activitat que requereixi exercici físic o una habilitat determinada i en la qual persones o equips competeixin.

 • Món de l’esport: qualsevol activitat que es desenvolupa al voltant de la pràctica de l’esport en general.

1.3. LES CATEGORIES

 • Els Premis tenen una dotació en efectiu en totes dues categories: el Premi a una Imatge Individual i el Premi per a la Realització d’un Projecte Fotogràfic.

 • Cada Participant es pot presentar només a una (1) categoria. A la categoria del Premi a una Imatge Individual, cada Participant pot presentar només una (1) única imatge. A la categoria del Premi per a la Realització d’un Projecte Fotogràfic, cada Participant pot presentar només una (1) idea de projecte.

 • Cada categoria té el seu propi jurat internacional de professionals del sector:

  • jurat del Premi a una Imatge Individual: Vicente Todolí (president), Azu Nwagbogu i Sandra Phillips.

  • jurat del Premi per a la Realització d’un Projecte Fotogràfic: Ayperi Karabuda Ecer (presidenta), Stephen Mayes i Christopher Anderson.

2. EL PREMI A UNA IMATGE INDIVIDUAL

Aquesta categoria està oberta a artistes professionals, fotògrafs documentalistes i fotoperiodistes que treballin de manera individual o col·lectiva.

El Premi vol promoure els autors que s’inspiren en els beneficis de l’esport, destacant els valors universals que es poden assolir amb la pràctica esportiva, valors que són compartits pel FCB, com ara, entre altres, el respecte, la humilitat, la determinació, l’ambició i el treball en equip. En general, es valoraran fotografies que mostrin l’esport tal com es practica a la vida quotidiana, en qualsevol lloc del món, o bé el món de l’esport, més que fotografies d’esports practicats professionalment.

Els membres del jurat són: Vicente Todolí (president), Azu Nwagbogu i Sandra Phillips.

El premi és de 40.000 euros i inclou l’adquisició per part del FCB de la fotografia i de determinats drets que hi estan relacionats. Hi haurà 29 finalistes, cadascun dels quals rebrà un premi de 1.000 euros, que cediran determinats drets sobre les seves respectives fotografies al FCB (vegeu la clàusula 2.4).

La imatge guanyadora i les 29 fotografies finalistes s’inclouran en una exposició col·lectiva prevista per al juny del 2017 i en una publicació que l’acompanyarà (el catàleg de l’exposició).

La imatge guanyadora i les 29 finalistes podran formar part d’exposicions itinerants o altres tipus d’esdeveniments similars, que sempre estaran relacionats amb els Premis i/o la seva promoció.

2.1. DRET A PARTICIPAR

La categoria de Premi a una Imatge Individual està oberta a tots els fotògrafs i/o col·lectius de fotografia de més de 18 anys i de qualsevol nacionalitat.

Els Participants han de ser artistes professionals, fotoperiodistes o fotògrafs documentalistes o bé Col·lectius de fotografia amb un registre de treball d’un període de com a mínim dos (2) anys, i han de presentar un currículum que inclogui les exposicions, les publicacions i el reconeixement que han obtingut per la seva feina.

2.2. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

2.2.1. La convocatòria està oberta des del 30 de juliol del 2016 i fins al 28 de febrer del 2017.

2.2.2. Les candidatures s’han de presentar telemàticament mitjançant el formulari d’inscripció que es podrà trobar a la web www.photoawards.fcbarcelona.com i s’han de seguir les instruccions amb precisió.

2.2.3. Les candidatures es poden presentar en qualsevol dels idiomes següents: anglès, castellà o català. Tota la informació sobre la sol·licitud de participació, incloent-hi la informació del peu de foto, s’ha de presentar en la mateixa llengua.

2.2.4. Els Participants es poden presentar de manera individual o bé col·lectiva, en col·laboració amb un o més fotògrafs. En el darrer cas, cal designar una persona que representi el col·lectiu i que realitzi la sol·licitud de participació en el seu nom. El representant del Col·lectiu manifesta i garanteix que ha estat autoritzat degudament per la resta dels membres del Col·lectiu per representar l’esmentat Col·lectiu a l’efecte dels Premis, així com per acceptar i assumir aquests termes i condicions i cedir, en nom de tots els membres del Col·lectiu, els drets de propietat intel·lectual de la fotografia a favor dels Organitzadors dels Premis, tal com s’estableix en aquests termes i condicions.

2.2.5. Els Participants només poden presentar una (1) única imatge en aquesta categoria.

2.2.6. No s’acceptaran fotografies que ja hagin rebut un premi. Si una fotografia ha estat presentada a un concurs anterior però no ha rebut cap premi, podrà ser presentada.

2.2.7. La fotografia ha d’haver estat realitzada en els 5 anys anteriors (és a dir, a partir del 1 de gener del 2011).

2.2.8. No s’accepten fotografies que:

 • Infringeixen drets d’autor o drets de propietat industrial de tercers o afecten drets a la intimitat personal i familiar, a l’honor i a la pròpia imatge.

 • Contenen o constitueixen contingut il·legal, amenaçador, enganyós, difamatori, abusiu, obscè, escandalós o pornogràfic.

 • Inclouen de manera rellevant i predominant logotips o material publicitari de marques comercials.

 • Estan essent, seran o han estat utilitzades amb fins publicitaris i/o comercials.

2.2.9. Totes les fotografies s’han de presentar en format digital.

2.2.10. La fotografia no ha de contenir cap marca d’aigua, metadada o informació que contingui dades d’identificació de l’autor, i el nom del Participant no pot ser visible a la imatge.

2.2.11. La fotografia ha d’incloure informació al peu. Els peus de foto s’han d’escriure en anglès, castellà o català i han d’indicar el lloc i la data exactes de la fotografia, la tècnica i les dimensions d’imatge real (si escau) i descriure amb precisió què es reflecteix a la imatge. Si es tracta d’una obra artística, es pot incloure una declaració de l’artista (màxim: 200 paraules) incorporada a l’arxiu digital.

2.2.12. La fotografia ha de complir les especificacions tècniques següents per poder participar en els Premis:

 • La longitud ha de ser de 3.000 píxels com a mínim, a 240 ppp com a màxim.

 • Ha de tenir format JPEG o JPG i desar-se amb qualitat de mitjana a alta.

 • Ha d’incloure un perfil ICC incrustat. Es recomana Adobe RGB o RGB per a les fotografies en color i Gamma 2.2 per a les fotografies en blanc i negre. No es permet CMYK.

 • S’ha d’etiquetar amb el codi del nom del Participant format a partir de les dues primeres lletres del cognom + les dues primeres lletres del nom. Per exemple, John Smith seria: SMJO_00.jpg

2.2.13. Els Participants també han de presentar la documentació següent:

 • Breu biografia (200 paraules). També cal incloure-hi el nom complet, l’adreça postal, l’adreça electrònica i números de telèfon. Aquesta informació només es farà servir si el Participant és finalista.

 • Currículum complet (les identitats dels Participants no es revelaran als membres del Jurat).

 • Una de les acreditacions següents:

  • Una còpia de la targeta de premsa, targeta d’associació de premsa o targeta de membre d’una agència.
  • Una carta de referència d’un diari o una revista (pot ser digital o en paper).
  • Una carta de referència d’una galeria, museu o institució artística i cultural.
  • Còpia d’un document acreditatiu de la condició de treballador autònom en la categoria de fotògraf professional, en el cas de Participant de nacionalitat espanyola, o document similar o equivalent en el cas de Participant d’una altra nacionalitat.
  • Un altre document que n’acrediti la condició de fotògraf professional. Els organitzadors dels Premis tindran capacitat per admetre o desestimar el valor d’aquest document.

Els dubtes o sol·licituds d’aclariment del contingut d’aquesta base s’hauran d’adreçar per correu electrònic a info.photoawards@fcbarcelona.cat.

2.3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

2.3.1 El FCB informa als Participants, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa complementària que sigui d’aplicació i/o de desenvolupament corresponent actualment vigent i/o la que en un futur les pugui substituir, així com la normativa europea que sigui d’aplicació, que les dades, informació i documentació que voluntàriament es proporcionin amb la finalitat d’inscriure’s en el concurs seran incorporades inicialment a un fitxer de caràcter temporal de titularitat del FCB, amb l’objectiu de verificar si compleixen amb els requisits establerts a les bases del concurs. A aquests efectes, el FCB comptarà amb la col·laboració de la Fundació Foto Colectania, entitat amb la qual té subscrit un conveni de col·laboració en el marc dels Premis, amb seu social al

Carrer Julián Romea, 6, baixos D2, 08006 Barcelona. La Fundació Foto Colectania, a través de tercers autoritzats, tindrà accés autoritzat a les dades, informació i documentació esmentades. En el supòsit que hi hagi algun error en les dades dels interessats, de manera que no en sigui possible la identificació, el FCB quedarà exempt de qualsevol responsabilitat al respecte.

Finalitzat el procés de validació, les dades, informació i documentació dels Participants que no passin a ser finalistes o guanyadors i que estiguin en poder de la Fundació Foto Colectania seran cancel·lades. Per tant, es conservaran i passaran a un fitxer definitiu de titularitat del FCB únicament i exclusivament les dades, informació i documentació dels finalistes, i seran gestionades directament pel FCB amb la finalitat d’efectuar qualsevol tipus de comunicació relativa als Premis. Addicionalment, podran ser utilitzades amb finalitats institucionals i de mecenatge, i quedaran excloses a tots els efectes les finalitats de caràcter comercial.

2.3.2 En qualsevol cas, els Participants, independentment de si arriben a ser finalistes o guanyadors, poden exercir en qualsevol moment els drets ARCO (accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació) en relació amb les seves dades, enviant una comunicació escrita, juntament amb una fotocòpia del document oficial que n’acrediti la identitat (DNI, Passaport, NIE, etc.), al responsable del fitxer, Futbol Club Barcelona, expressant de manera concreta el dret que volen exercir, al seu domicili social, Carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic següent: lopd@fcbarcelona.cat. Les dades que constitueixen el fitxer esmentat tenen caràcter confidencial i només seran utilitzades en els termes i les finalitats establerts a la present clàusula.

2.3.3 Les candidatures seran revisades pel jurat internacional d’experts, que escollirà el guanyador i els finalistes.

2.3.4 Els premis es pagaran després de la signatura d’un contracte amb els Organitzadors dels Premis i mitjançant transferència bancària al número de compte facilitat pel guanyador/finalista. Qualsevol comissió per transferència bancària es deduirà de l’import del premi.

2.3.5 El nom complet de cada Participant guanyador o finalista es publicarà en línia i es farà constar en qualsevol publicitat o nota de premsa o informació dels Premis.

2.3.6 La imatge guanyadora i les 29 finalistes de la categoria Imatge Individual s’inclouran en una exposició col·lectiva prevista per al juny del 2017 i al catàleg de l’exposició que l’acompanyarà. Els Organitzadors dels Premis cobriran totes les despeses de producció i la impressió es farà en un laboratori de Barcelona.

2.3.7 El Premi a una Imatge Individual suposa l’adquisició de la fotografia guanyadora per part de la Col·lecció FCB. La fotografia es reproduirà en gran format (les dimensions exactes es decidiran entre els Organitzadors dels Premis i el fotògraf/col·lectiu), i serà impresa per un laboratori professional a Barcelona seguint les instruccions del fotògraf/col·lectiu o sota la seva supervisió. Els costos de producció seran coberts pels Organitzadors dels Premis.

2.3.8 En cap circumstància els Organitzadors dels Premis podran fer cap ús d’aquestes impressions diferent dels aquí descrits.

2.3.9 El guanyador està obligat a assistir a la cerimònia de lliurament de premis. Els Organitzadors dels Premis s’encarregaran de facilitar-li el desplaçament.

2.3.10 El guanyador estarà obligat a participar en una conferència de premsa i altres compromisos organitzats pels Organitzadors dels Premis, en relació amb els Premis, la seva promoció i l’exposició corresponent.

2.4. DRETS D’AUTOR

2.4.1. Règim general

1. El fet de participar a la convocatòria dels Premis no implica la cessió de drets sobre les fotografies. Durant el procés de selecció, les fotografies únicament es fan servir per a la valoració per part del jurat i per informar el públic de quines han estat seleccionades.

2. En presentar-se als Premis, el Participant declara que:

 • a. És l’únic autor de la fotografia i l’únic titular en exclusiva dels drets de propietat intel·lectual d’aquesta.
 • b. Està facultat per optar a aquests Premis i amb la seva presentació no perjudica els drets de terceres persones.
 • c. Segons el seu criteri, la fotografia no és ni conté res il·legal, amenaçador, enganyós, difamatori, abusiu, obscè, escandalós o pornogràfic.
 • d. En cas que resulti premiada, la fotografia es podrà fer servir en els termes que figuren en aquestes bases i sense oposició de terceres persones.

3. Els Organitzadors dels Premis es reserven el dret de desqualificar i retirar qualsevol fotografia que, segons el seu criteri, no compleixi aquestes bases, fins i tot després que hagi estat seleccionada per als Premis i difosa pels seus canals de comunicació.

4. El nom i el cognom o bé el nom artístic del guanyador i dels finalistes han de figurar sempre als crèdits de les publicacions, les produccions o els canals en què apareguin les fotografies.

2.4.2. Drets sobre les fotografies

1. En presentar-se als Premis, el Participant declara que la seva fotografia no infringeix drets d’autor ni drets de propietat industrial de tercers i que no afecta els drets a la intimitat personal i familiar, a l’honor i a la pròpia imatge.

2. El Participant és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació de tercers que considerin vulnerats els seus drets, incloent-hi les persones recognoscibles a la fotografia, i ha d’indemnitzar qui correspongui i mantenir indemnes en tot moment els Organitzadors del Premi.

2.4.3. Cessió de drets

1. El Participant guanyador o finalista cedeix als Organitzadors del Premi:

 • a) El dret d’efectuar, tant directament com mitjançant tercers autoritzats pels Organitzadors del Premi, per qualsevol canal, mitjà o suport, actes de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de les fotografies premiades (guanyadora i finalistes), en el sentit dels articles del 18 al 21 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual (RDL 1/1996, de 12 d’abril), com ara la seva difusió per mitjà de la pàgina web dels Premis, xarxes socials i canals de difusió dels Organitzadors dels Premis, invitacions, cartells, fullets, banderoles i altres materials promocionals o informatius dels Premis, entre altres.
 • b) El dret de fer servir les fotografies premiades (guanyadora i finalistes) per informar de les seves activitats i serveis en memòries, documents recopilatoris o materials informatius, ús que podran dur a terme per qualsevol canal, mitjà o suport els Organitzadors dels Premis, sempre fent referència als Premis.
 • c) El dret de comunicació pública, reproducció i distribució d’aquestes fotografies per tal d’incloure-les a l’exposició dels Premis el 2017, a les seves posteriors itineràncies i edicions, així com la seva inclusió a la publicació (catàleg imprès i digital) que l’acompanyarà.

2. Podran dur a terme els usos de les fotografies els Organitzadors dels Premis o tercers autoritzats per aquests, sense limitació territorial ni temporal. Aquests usos estaran vinculats estrictament a la difusió i les finalitats dels Premis, tant en la seva edició actual com en les edicions posteriors, i tindran sempre caràcter no comercial. En qualsevol ús de les fotografies se n’ha de fer constar l’autoria de manera clara, sempre que sigui possible vinculada a la fotografia i, en qualsevol cas, a les pàgines o els espais on figurin els crèdits de l’activitat, la publicació o el canal.

3. En presentar-se als Premis, el Participant admet que els Organitzadors dels Premis, els patrocinadors dels Premis o els socis o col·laboradors dels Organitzadors dels Premis no són responsables d’un mal ús de la fotografia per part de tercers no autoritzats per ells.

4. El Participant guanyador o finalista conserva els drets d’explotació de la fotografia i pot autoritzar-ne l’ús a tercers. En qualsevol ús posterior a l’adjudicació dels Premis s’ha de fer constar la referència «Fotografia guanyadora/finalista dels Premis de Fotografia FC Barcelona 2016».

5. El Participant accepta que, en cas que resulti guanyador o finalista, els Organitzadors dels Premis no han de retribuir, ni abonar a cap entitat de gestió col·lectiva de drets d’autor, ni a cap tercer que el representi, els usos dels seus treballs basant-se en els drets que cedirà. La contraprestació per la cessió dels seus drets s’entén compresa a la dotació dels Premis. En conseqüència, els Organitzadors dels Premis no han de satisfer cap quantitat addicional pels actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació que el Participant autoritza quan accepta el Premi.

2.4.4. Cessió de drets d’imatge

El Participant, independentment que resulti guanyador i/o finalista o no, autoritza els Organitzadors dels Premis a captar la seva imatge en qualsevol acte a què assisteixi i/o en què participi en relació amb els Premis, i també a fer servir la seva imatge (incloent-hi imatge, nom i veu) en qualsevol acte o activitat relacionats amb els Premis, amb caràcter indefinit i sense cap limitació geogràfica, i per a qualsevol mitjà o canal de comunicació i/o suport.

2.5. PROCÉS DE VALORACIÓ DEL JURAT, VERIFICACIONS I NOTIFICACIÓ

Tota la informació de la participació ha de ser verificada pels Organitzadors dels Premis abans de mostrar-la al jurat format per tres (3) professionals del sector reconeguts internacionalment.

Els membres del jurat són: Vicente Todolí (president), Azu Nwagbogu i Sandra Phillips.

El jurat valorarà les fotografies sense conèixer la identitat dels autors. Les identitats dels Participants no es revelaran als membres del jurat per cap circumstància fins que s’hagin escollit el guanyador i els finalistes.

Les deliberacions del jurat són confidencials i no estan subjectes a consultes posteriors per part dels Participants. Les decisions del jurat són inapel·lables.

Abans que s’anunciïn oficialment el guanyador i els finalistes, es contactarà amb ells mitjançant la informació (correu electrònic i telèfon) inclosa en la sol·licitud de participació.

L’anunci públic dels guanyadors i els finalistes es farà durant la primera quinzena d’abril del 2017 (data exacta per confirmar).

2.6. FORMALITZACIÓ D’OBLIGACIONS

Una vegada fet públic el veredicte del jurat, els Organitzadors dels Premis i els premiats (guanyador i finalistes de cada categoria) signaran el corresponent document en el qual se sotmetran a les obligacions, cessions de drets, procediments i calendaris descrits en aquestes bases de la convocatòria dels Premis.

La participació en els Premis suposa l’acceptació íntegra de les seves bases. La interpretació del seu contingut es farà sobre la base de la legislació espanyola.

3. PREMI PER A LA REALITZACIÓ D’UN PROJECTE FOTOGRÀFIC

Aquesta categoria està oberta a artistes professionals, fotògrafs documentalistes i fotoperiodistes que treballin de manera individual o col·lectiva.

Es premiarà un Projecte Fotogràfic que comuniqui i s’inspiri dels beneficis positius de l’esport i el món de l’esport a la societat, destacant els valors universals que es poden assolir amb la pràctica esportiva i que són compartits pel FCB, com ara, entre altres, el respecte, la humilitat, la determinació, l’ambició i el treball en equip. Es valoraran especialment idees de Projecte Fotogràfic que mostrin l’esport tal com es practica a la vida quotidiana, en qualsevol lloc del món, més que idees de projectes fotogràfics sobre esports practicats professionalment.

Aquest Premi finançarà la realització i la producció d’un Projecte Fotogràfic sobre aquesta temàtica. El fotògraf guanyador disposarà d’un període màxim de vuit (8) mesos per desenvolupar i dur a terme un cos de treball al final del qual haurà de lliurar el Projecte Fotogràfic. Durant els mesos de realització, el guanyador comptarà amb el suport d’Ayperi Karabuda Ecer, presidenta del jurat, que en supervisarà el desenvolupament i la realització dins del període establert.

Juntament amb Ayperi Karabuda Ecer, els membres del jurat són: Stephen Mayes i Christopher Anderson.

El guanyador d’aquesta categoria rebrà 40.000 euros, que es destinaran a la realització, desenvolupament, producció i finalització del seu Projecte Fotogràfic. Aquest import cobrirà els honoraris del fotògraf/col·lectiu i totes les despeses generades arran del desenvolupament del Projecte Fotogràfic. El guanyador entregarà cinc (5) còpies signades del Projecte a la Col·lecció FCB. La despesa per a la seva impressió anirà a càrrec del FCB.

El Projecte Fotogràfic ha d’incloure com a mínim trenta (30) fotografies. Els Organitzadors dels Premis podran incloure el Projecte Fotogràfic com a part de l’exposició col·lectiva dels Premis de l’any 2017. També es podrà incloure a un catàleg de l’exposició, produït pels Organitzadors dels Premis en commemoració als Premis. Aquestes accions es confirmaran més endavant.

El Projecte Fotogràfic podrà formar part d’exposicions itinerants o altres tipus d’esdeveniments similars, que sempre estaran relacionats amb els Premis i/o la seva promoció.

3.1. DRET A PARTICIPAR

La categoria de Premi per a la Realització d’ un Projecte Fotogràfic està oberta a tots els fotògrafs i/o col·lectius de fotografia de més de 18 anys d’edat i de qualsevol nacionalitat.

Els Participants han de ser artistes professionals, fotoperiodistes o fotògrafs documentalistes o bé Col·lectius de fotografia amb un registre de treball d’un període de com a mínim dos (2) anys, i han de presentar un currículum que inclogui les exposicions, publicacions i reconeixement que han obtingut per la seva feina.

Els Participants han de poder completar el projecte i lliurar-ne els resultats en un termini màxim de vuit mesos, respectant la data límit del 30 de desembre del 2017.

3.2. SOL·LICITAR EL PREMI

3.2.1. La convocatòria està oberta des del 30 de juliol del 2016 i fins al 28 de febrer del 2017.

3.2.2. Les candidatures s’han de presentar telemàticament mitjançant el formulari d’inscripció que es podrà trobar a la web www.photoawards.fcbarcelona.com i s’han de seguir les instruccions amb precisió.

3.2.3. Les candidatures es poden presentar en anglès, castellà o català. Tota la informació sobre la sol·licitud de participació s’ha de presentar en la mateixa llengua.

3.2.4. Els Participants es poden presentar a la categoria de Premi per a la Realització d’un Projecte Fotogràfic de manera individual o bé col·lectiva, en col·laboració amb un o més fotògrafs. En el darrer cas, cal designar una persona que representi el col·lectiu i que realitzi la sol·licitud de participació en el seu nom. En aquest cas, el representant del col·lectiu manifesta i garanteix que ha estat autoritzat degudament per la resta dels membres del col·lectiu per representar-los a l’efecte dels Premis, així com per acceptar i assumir aquests termes i condicions i cedir, en nom de tots els membres del col·lectiu, els drets de propietat intel·lectual de les fotografies que integren el Projecte a favor dels Organitzadors dels Premis, tal com s’estableix en aquests termes i condicions.

3.2.5. Els Participants només poden presentar una (1) idea de Projecte Fotogràfic.

3.2.6. La idea de Projecte Fotogràfic pot ser un projecte nou o bé una idea d’un projecte que ja està en procés de realització. Si es tracta d’un projecte que ja s’està realitzant, no pot ser més antic de 5 anys (a partir del gener del 2011) i no ha d’haver estat publicat, haver-se exposat anteriorment ni haver rebut (o estar pendent de rebre) cap premi, ajuda o subsidi de cap institució pública o privada.

3.2.7. Els Participants han de presentar la documentació següent en l’ordre que s’indica:

 • Una selecció de 15 a 20 imatges del treball del Participant que siguin o bé del Projecte Fotogràfic proposat (si ja s’ha començat) o d’altres projectes que hagi realitzat anteriorment. Les imatges han de complir els criteris tècnics següents:

 • Un guió del pla de producció i un pressupost indicatiu (incloent-hi despeses previstes i honoraris). La suma de les despeses i els honoraris no ha de superar l’import dels 40.000 euros del Premi.

 • Una descripció completa i detallada de la idea de Projecte Fotogràfic (entre 500 i 1.000 paraules).

 • El títol del Projecte Fotogràfic i una descripció resumida de la idea de Projecte Fotogràfic i del motiu pel qual el Participant considera que és important (200 paraules).

 • Les imatges han de ser de 3.000 píxels com a mínim, a 72 ppp, però no més.

 • Les imatges s’han de carregar en format JPEG o JPG i desar amb una qualitat de mitjana a alta.

 • Els arxius s’han d’anomenar i ordenar exactament de la manera que s’indica aquí:

  • NomCognom_001.jpg,
  • NomCognom_002.jpg,
  • NomCognom_003.jpg, etc.
 • Cal incloure peus de foto a les metadades de cada arxiu d’imatge en el mateix idioma que la participació.

 • Un full de peus de foto numerats, amb miniatures de les imatges, el nom de l’arxiu i la informació del peu de foto.

 • Breu biografia (200 paraules) i dades de contacte (el nom complet, l’adreça postal, el correu electrònic i números de telèfon).

 • Currículum complet i lloc web en cas de tenir-ne.

 • Una de les acreditacions següents:

  • Una còpia de la targeta de premsa, targeta d’associació de premsa o targeta de membre d’una agència.
  • Una carta de referència d’un diari o revista (s’entén que pot ser digital o en paper).
  • Una carta de referència d’una galeria, museu o institució artística i cultural.
  • Còpia d’un document acreditatiu de la condició de treballador autònom en la categoria de fotògraf professional, en el cas de Participant de nacionalitat espanyola, o document similar o equivalent en el cas de Participant d’una altra nacionalitat.
  • Un altre document que n’acrediti la condició de fotògraf professional. El jurat tindrà capacitat per admetre o desestimar el valor d’aquest document.

Els dubtes o sol·licituds d’aclariment del contingut d’aquesta base s’hauran d’adreçar per correu electrònic a info.photoawards@fcbarcelona.cat.

3.3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

3.3.1 El FCB informa als Participants, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa complementària que sigui d’aplicació i/o de desenvolupament corresponent actualment vigent i/o la que en un futur les pugui substituir, així com la normativa europea que sigui d’aplicació, que les dades, informació i documentació que voluntàriament es proporcionin amb la finalitat d’inscriure’s en el concurs seran incorporades inicialment a un fitxer de caràcter temporal titularitat del FCB, amb l’objectiu de verificar si compleixen amb els requisits establerts a les bases del concurs. A aquestes efectes, el FCB comptarà amb la col·laboració de la Fundació Foto Colectania, entitat amb la qual té subscrit un conveni de col·laboració en el marc dels Premis, amb seu social al Carrer Julián Romea, 6, baixos D2-D3, 08006 Barcelona. La Fundació Foto Colectania, a través de tercers autoritzats per aquesta, tindrà accés autoritzat a les citades dades, informació i documentació. En el supòsit que hi hagi algun error en les dades dels interessats a participar en els Premis, de manera que no en sigui possible la identificació, el FCB quedarà exempt de qualsevol responsabilitat al respecte.

Finalitzat el procés de validació, les dades, informació i documentació dels Participants que no passin a ser guanyadors i que estiguin en poder de la Fundació Foto Colectania seran cancel·lades. Per tant, es conservaran i passaran a un fitxer definitiu de titularitat del FCB únicament i exclusivament les dades, informació i documentació dels finalistes, i seran gestionades directament pel FCB amb la finalitat d’efectuar qualsevol tipus de comunicació relativa al Premi. Addicionalment, podran ser utilitzades amb les finalitats institucionals i de mecenatge, quedant excloses a tots els efectes finalitats de caràcter comercial.

3.3.2 En qualsevol cas els Participants, independentment de si arriben a ser finalistes o guanyadors, poden exercir en qualsevol moment els drets ARCO (accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació) en relació amb les seves dades, enviant una comunicació escrita, juntament amb una fotocòpia del document oficial que n’acrediti la identitat (DNI, Passaport, NIE, etc.), al responsable del fitxer, Futbol Club Barcelona, expressant de manera concreta el dret que volen exercir al seu domicili social, Carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, o a la següent adreça de correu electrònic: lopd@fcbarcelona.cat.

3.3.3 Totes les dades que constitueixen l’esmentat fitxer tenen caràcter confidencial i només seran utilitzades en els termes i finalitats establerts a la present clàusula.

3.3.4 Les candidatures seran revisades pel jurat internacional d’experts, que escollirà el guanyador.

3.3.5 El guanyador acorda dur a terme el Projecte Fotogràfic i lliurar-ne els resultats dins del termini atorgat: 1 de maig del 2017 – 30 desembre del 2017.

3.3.6 El guanyador accepta treballar amb l’editor de fotografia assignat al Projecte Fotogràfic pels Organitzadors dels Premis, Ayperi Karabuda Ecer, presidenta del jurat.

3.3.7 El treball completat ha d’incloure un mínim de 30 fotografies.

3.3.8 El guanyador del Premi per a la Realització d’un Projecte Fotogràfic signarà un contracte amb els Organitzadors dels Premis en què haurà de resumir el seu pla de producció abans de rebre el pagament i haurà de cedir als Organitzadors dels Premis determinats drets sobre el Projecte Fotogràfic realitzat per als usos per part del FCB que es defineixen més endavant (vegeu l’apartat 3.4). L’import del Premi s’abonarà en dos (2) terminis mitjançant transferència bancària al número de compte facilitat en signar el contracte. Qualsevol comissió per transferència bancària es deduirà de l’import del premi.

3.3.9 El nom complet de cada Participant la idea del qual sigui seleccionada com a guanyadora o finalista es publicarà en línia i es farà constar en qualsevol publicitat o nota o informació de premsa del Premi o sobre el Premi.

3.3.10 Els Organitzadors dels Premis es reserven el dret d’incloure el Projecte Fotogràfic com a part de l’exposició col·lectiva dels Premis de l’any 2017, així com en un catàleg de l’exposició, produït pels Organitzadors dels Premis en commemoració dels Premis.

El Projecte Fotogràfic podrà formar part d’exposicions itinerants o altres tipus d’esdeveniments similars, relacionats amb el Premi i/o la seva promoció.

3.3.11 El guanyador accepta no mostrar ni publicar la totalitat ni part del Projecte Fotogràfic abans de l’exposició organitzada pels Premis i/o el catàleg publicat, sense l’acord formal dels Organitzadors dels Premis.

3.3.12 El guanyador lliurarà cinc (5) còpies signades a la Col·lecció FCB, el format de les quals es determinarà en el contracte posterior, impreses per un laboratori professional de Barcelona seguint les instruccions del guanyador o sota la seva supervisió. Les despeses seran assumides pels Organitzadors dels Premis.

3.3.13 El guanyador està obligat a assistir a la cerimònia de lliurament de Premis. Els Organitzadors dels Premis s’encarregaran de facilitar-li el desplaçament.

3.3.14 El guanyador estarà obligat a participar en una conferència de premsa i altres compromisos de premsa organitzats pels Organitzadors dels Premis en relació amb els Premis, la seva promoció i l’exposició corresponent.

3.4. DRETS D’AUTOR

3.4.1. Règim general

1. El fet de participar a la convocatòria dels Premis no comporta la cessió de drets sobre el Projecte Fotogràfic, incloent-hi el guió, la conceptualització, les fotografies i qualsevol altre contingut que en formi part. Durant el procés de selecció, el material lliurat només es farà servir per a la valoració per part del jurat.

2. En presentar-se als Premis, el Participant declara que:

a. És l’únic titular en exclusiva dels drets de propietat intel·lectual del Projecte Fotogràfic presentat als Premis, incloent-hi les fotografies i qualssevol altres continguts que l’integren, i l’únic creador d’aquest material.

b. Està facultat i ostenta tots els drets i els permisos necessaris per presentar el Projecte Fotogràfic al Premi i que amb la seva presentació no perjudica els drets de terceres persones.

c. Segons el seu criteri, el Projecte Fotogràfic no conté ni constitueix cap contingut il·legal, amenaçador, enganyós, difamatori, abusiu, obscè, escandalós o pornogràfic.

d. En cas que resulti premiat, el seu Projecte Fotogràfic, els materials que l’integren i els treballs resultants del Projecte Fotogràfic es podran fer servir en els termes que figuren en aquestes bases i sense oposició de terceres persones.

3. Els Organitzadors dels Premis es reserven el dret de desqualificar i retirar qualsevol fotografia o material que, segons el seu criteri, no compleixi aquestes bases, fins i tot després que hagin estat seleccionats per als Premis i difosos pels seus canals de comunicació.

4. El nom i el cognom o bé el nom artístic del guanyador han de figurar sempre als crèdits de les publicacions, les produccions o els canals en què apareguin tant el projecte fotogràfic com els materials resultants del seu desenvolupament.

3.4.2. Drets de tercers

1. En presentar-se als Premis, el Participant declara que el seu Projecte Fotogràfic i els materials que l’integren no infringeixen drets d’autor ni drets de propietat industrial de tercers i que no afecten els drets a la intimitat personal i familiar, a l’honor i a la pròpia imatge. En cas que la seva idea de Projecte Fotogràfic resulti premiada, el Participant assumeix que l’ha de dur a terme respectant aquests drets.

2. El Participant és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació de tercers que considerin vulnerats els seus drets, incloent-hi les persones recognoscibles a les fotografies, i ha d’indemnitzar qui correspongui i mantenir indemnes en tot moment els Organitzadors dels Premis.

3.4.3. Cessió de drets

1. El guanyador cedeix als Organitzadors dels Premis:

 • a) El dret d’efectuar, tant directament com mitjançant tercers autoritzats pels Organitzadors dels Premis, per qualsevol canal, mitjà o suport, actes de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en el sentit dels articles del 18 al 21 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual (RDL 1/1996, de 12 d’abril), del conjunt o d’una part del Projecte Fotogràfic, de les fotografies i la resta de materials que l’integren, així com dels materials resultants del Projecte Fotogràfic. Els actes d’explotació comprendran la seva possible publicació impresa, la seva posada a disposició del públic per mitjà d’Internet, de les xarxes socials i d’altres canals de difusió, així com la seva utilització en materials informatius i promocionals dels Premis, entre altres.
 • b) El dret de fer servir el conjunt o part del Projecte Fotogràfic, les fotografies i la resta de materials que l’integren, així com els materials resultants del Projecte Fotogràfic, per informar de les seves activitats i serveis, en memòries, documents recopilatoris o materials informatius, ús que podran dur a terme per qualsevol canal, mitjà o suport els Organitzadors dels Premis.
 • c) El dret de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació del conjunt o una part del Projecte Fotogràfic, de les fotografies i la resta de materials que l’integren, així com dels materials resultants del projecte fotogràfic, per a la seva exposició, tant en suports tangibles com en versió digital, i també la seva inclusió en catàlegs d’exposició, o en publicacions impreses o posades a disposició del públic per mitjà d’Internet.

2. Els usos podran ser duts a terme per part dels Organitzadors dels Premis o tercers autoritzats per aquests, sense limitació territorial ni temporal. En qualsevol ús s’ha de fer constar l’autoria de manera clara, en especial a les pàgines o als espais on figurin els crèdits de l’activitat, la publicació o el canal per mitjà del qual es difongui el Projecte Fotogràfic o els materials que en resultin.

3. La cessió de drets té caràcter exclusiu des del moment de la concessió del premi i fins a tres anys a partir del lliurament final dels materials creats en el seu desenvolupament. Durant aquest període, l’autor pot disposar del projecte fotogràfic, dels materials que l’integren i dels resultants del seu desenvolupament, únicament amb l’autorització prèvia expressa dels Organitzadors dels Premis. Una vegada vençut aquest termini, els drets obtinguts pels Organitzadors dels Premis tindran caràcter no exclusiu i sense límit temporal. L’autor podrà disposar lliurement del Projecte Fotogràfic i dels materials que l’integren, de manera paral·lela als usos que podran efectuar o autoritzar els Organitzadors dels Premis. En qualsevol ús posterior a l’adjudicació del premi s’ha de fer constar la referència «Projecte guanyador dels Premis de Fotografia FC Barcelona 2016».

4. En presentar-se als Premis, el Participant admet que els Organitzadors dels Premis, els patrocinadors dels Premis o els socis o col·laboradors dels Organitzadors dels Premis no són responsables d’un mal ús del Projecte Fotogràfic o dels materials resultants per part de tercers no autoritzats per ells.

5. El Participant accepta que, en cas que resulti guanyador, els Organitzadors dels Premis no han de retribuir, ni abonar a cap entitat de gestió col·lectiva de drets d’autor, ni a cap tercer que el representi, els usos dels seus treballs basant-se en els drets que cedirà. La contraprestació per la cessió dels seus drets s’entén compresa a la dotació dels Premis. En conseqüència, els Organitzadors dels Premis no han de satisfer cap quantitat addicional pels actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació que el Participant autoritza quan accepta el Premi.

3.4.4. Cessió de drets d’imatge

El Participant, independentment que resulti guanyador i/o finalista o no, autoritza els Organitzadors dels Premis a captar la seva imatge en qualsevol acte a què assisteixi i/o en què participi en relació amb els Premis, i també a fer servir la seva imatge (incloent-hi imatge, nom i veu) en qualsevol acte o activitat relacionats amb els Premis, amb caràcter indefinit i sense cap limitació geogràfica, i per a qualsevol mitjà o canal de comunicació i/o suport.

3.5. PROCÉS DE VALORACIÓ DEL JURAT, VERIFICACIONS I NOTIFICACIÓ

Tota la informació de la participació ha de ser verificada pels Organitzadors dels Premis abans de mostrar-la al jurat format per tres (3) professionals del sector reconeguts internacionalment.

Els membres del jurat són: Ayperi Karabuda Ecer (presidenta), Stephen Mayes i Christopher Anderson.

Les deliberacions del jurat són confidencials i no estan subjectes a consultes posteriors per part dels Participants. Les decisions del jurat són inapel·lables.

Abans que s’anunciï oficialment el guanyador, es contactarà amb ell mitjançant la informació inclosa a la sol·licitud de participació (correu electrònic i telèfon).

L’anunci públic del guanyador es farà durant la primera quinzena d’abril del 2017 (data exacta per confirmar).

3.6. FORMALITZACIÓ D’OBLIGACIONS

Les obligacions dels Organitzadors dels Premis i del premiat, els procediments que cal seguir i el calendari de les actuacions es concretaran i formalitzaran en un document que se signarà per les dues parts una vegada fet públic el veredicte del jurat.

La participació en els Premis suposa l’acceptació íntegra de les seves bases. La interpretació del seu contingut es farà sobre la base de la legislació espanyola.

4. CALENDARI DELS PREMIS DE FOTOGRAFIA FC BARCELONA 2016

Convocatòria oberta: 30 de juliol – 28 de febrer del 2017

Anunci del veredicte del jurat: primera quinzena d’abril del 2017

Cerimònia de lliurament de premis: primera quinzena de juny del 2017

Exposició del Premi a una Imatge Individual: juny del 2017

Catàleg del Premi a una Imatge Individual: juny del 2017

Premi per a la Realització d’un Projecte Fotogràfic – Termini de realització i lliurament dels resultats: 1 de maig– 30 de desembre del 2017.

(DESCARREGAR BASES LEGALS)